ตารางการอบรม

ก้าวสู่ "การทำบัญชี" ยุค 5G ด้วยโปรแกรมบัญชีออนไลน์ myAccount Cloud
ลงทะเบียน วันที่อบรม ผู้สอน ห้องอบรม จำนวนที่รับ จำนวนที่ว่าง
10-11/ส.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
25-26/ส.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
17-18/ก.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
23-24/ก.ย./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
14-15/ต.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23
27-28/ต.ค./2563
9.00 - 16.00 น.
อารีรัตน์ โนนศิริ Training Room 2 23 23